Geen armoede

De boeren die de kruiden en specerijen verbouwen verdienen niet altijd genoeg inkomen om te kunnen investeren, terwijl dit juist heel belangrijk is voor hun kinderen en voor de continuïteit van hun onderneming. Geen armoede en geen honger liggen dicht bij elkaar. Om deze beiden tegen te gaan werkt Verstegen hard aan oplossingen.

Image-block

Armoede bestrijden

Om armoede te bestrijden is Verstegen actief betrokken bij het Living Wage Lab. Met dit initiatief wordt onderzocht wat een leefbaar inkomen is voor boeren in de oorsprongslanden en daarnaast of de boeren dat inkomen ook ontvangen.  Hier wordt eerder besproken wat een leefbaar inkomen is en wat je er aan kunt doen om dat tet realiseren.

Daarnaast heeft Verstegen een trainingsprogramma opgesteld voor peperboeren. Met de training kunnen boeren het verbruik van kunstmest verminderen en de kwaliteit en kwantiteit van hun opbrengst verbeteren. Daarmee wordt het inkomen van de boer verhoogd en dat draagt bij aan de vermindering van armoede. Dit doen we samen met GIZ.

Image-block

Kinderarbeid

Ondanks dat er meer dan 152 miljoen kinderen onder de 15 jaar moeten werken voor hun levensonderhoud of dat van hun familie, doet Verstegen er zo veel mogelijk aan om kinderarbeid tegen te gaan. In september 1990 is het Kinderrechtenverdrag in werking getreden. Verstegen streeft al jaren naar een transparante keten zonder kinderarbeid. Continu zijn wij in gesprek met al onze leveranciers om ervoor te zorgen dat er geen kinderarbeid plaatsvindt bij de teelt van kruiden en specerijen. Iedere leverancier die een samenwerking heeft met Verstegen ondertekent onze inkoopvoorwaarden (zie artikel 32.1), waarin staat dat er geen sprake mag zijn van kinderarbeid. Door zoveel mogelijk rechtstreeks zaken te doen met boeren en producenten in de oorsprongslanden en ze te bezoeken, houdt Verstegen dit nauwgezet in de gaten.

Image-block

"Verstegen gaat voor een transparante keten zonder kinderarbeid en streeft ernaar dat de kinderen van onze boeren, leveranciers en medewerkers niet werken op jonge leeftijd.”

Invoering van zorgplicht kinderarbeid

Op 14 mei 2019 is het initiatiefvoorstel over de invoering van zorgplicht kinderarbeid aangenomen in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. De wetgeving bevordert transparantie en versnelt gerichte acties van bedrijven om kinderarbeid in hun keten serieus aan te pakken. Verstegen staat achter het wetsvoorstel.

De leveranciers worden met nadruk gewezen op artikel 32.1: De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

Image-block